NDDForm-Farsi

Alicia A. Abeyta DDS LLC از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Alicia A. Abeyta DDS LLC از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود. Alicia A. Abeyta DDS LLC بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

Alicia A. Abeyta DDS LLC:

  • برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:
  • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
  • اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)
  • برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:
  • مترجمین شفاهی واجد شرایط
  • اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر به چنین خدماتی نیاز دارید، با Joanna Valentine, Office Manager, 4830 Juan Tabo Blvd. NE, Ste. K, Albuquerque, New Mexico 87111, (505) 293-7611, admin@bestalbuquerquedentists.com تماس بگیرید

اگر معتقدید که Alicia A. Abeyta DDS LLC چنین خدماتی را به شما ارایه نداده و یا اینکه به شکلی دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییه ای به این آدرس ثبت کنید:
Joanna Valentine, Office Manager, 4830 Juan Tabo Blvd. NE, Ste. K, Albuquerque, New Mexico 87111, (505) 293-7611, admin@bestalbuquerquedentists.com
می توانید با مراجعه شخصی، نامه پستی، فکس یا ایمیل شکواییه خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییه خود به کمک نیاز دارید، Joanne Valentine, Office Manager می تواند به شما کمک کند.

می توانید از طریق U.S. Department of Health and Human Services (وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal به آدرس https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
فرم های مربوطه برای شکواییه در آدرس اینترنتی http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.